در انتخاب تجهیزات آشپزخانه هاي صنعتي چه مواردي را در نظر بگيريم

كيفيت : تمامي وسايل آشپزخانه صنعتي راهنما و دستورالعمل مخصوص خود را دارند . كه اين رهنما و دستورالعمل براي كارايي و ايمني وسايل در طبخ غذاها لازم و ضروري است. وسايل آشپزخانه هاي صنعتي به خاطر وظيفه و مدت زمان طولاني كه مورد استفاده قرار مي گيرند، از مواد وليه سخت و محكم ساخته مي شوند . براي مثال آهن و استيل ضد زنگ براي سالهاي طولاي قابل استفاده اند .
حجم بيشتر : يكي از واضح ترين تفاوتهاي وسائل آشپزخانه صنعتي با خانگي ، حجم بيشتر آنهاست كه در آشپزخانه هاي صنعتي غذا در ميزان بيشتري طبخ مي گردد. پذیرایی از صدها نفر با پذيرايي از افراد خانواده چهار نفري بسيار متفاوت است . پس انتخاب ظروف در اندازه مناسب يكي از اصول مقدماتي است كه در آشپزخانه هاي صنعتي بايد لحاظ گردد .
بهره وري :در آشپزخانه هاي صنعتي حجم زيادي از انرژي مصرف مي شود . با اين توصيف تمامي وسائل و تجهيزات مي بايست با حداكثر بهره وري كار كنند.
فر صنعتي يكي از بهترين مثال ها در اين خصوص است . فن حرارتي با پخش گرشي و يكسان حرارت موجب بهره وري در زمان و انرژي مي گردد.

تمامي موارد ياد شده اصول ابتدايي هستند كه شما به عنوان صاحب اين تجارت بايد مدنظر قرار دهيد.